Driebanden Groot A klasse

POULE-INDELING  Driebanden Groot A klasse  2018/2019  
PERIODE VOORWEDSTRIJDEN:   17 december 2018 - 11 januari 2019
           
10484 DE FRIESCHE CLUB   10482 DE NOORDELING  
  LEEUWARDEN     HARLINGEN  
spelen op  18 en 19 december   spelen op   3, 7 en 8 januari 2019  
BNDNR     BNDNR    
181532 Boonstra M. L. O 140462 Bandstra H. O
141031 Dillema F.M. O 226343 Wijnbeek K. O
225470 Hamstra K. O 113837 Haan P. de O
114593 Hoekstra A. (Rondom) O 168036 Wijbenga J. O
113849 Keur J. O 123709 Hendriks S. 
113854 Kuindersma K. O 149974  Vellinga T.
           
           
           
13488 DBC SNEEK        
  SNEEK        
spelen op   18, 21 en 22 december        
BNDNR          
131168 Edens G.E. O      
200966 Gaast J. v/d P      
238837 Jager P. de O      
216240 Kooistra A. O      
226945 Schuyl R.      
175048 Veen G.J v.d  NO